Opening Hours:Pondelok - Piatok - 8:00 - 16:00

Vitajte na stránkach Memoria n. o.

Projekty

Memoria n. o. sa aktívne zapája do projektov prostredníctvom partnerstiev, spolupráce s dobrovoľníkmi a do projektov spolufinancovaných ESF. Cieľom týchto aktivít je zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov regiónu, znížiť sociálne rozdiely a pomôcť ľuďom lepšie sa uplatniť na trhu práce.

Účasť na projektoch:

1) Projekt “Práca s MRK v meste Humenné” v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č.: OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02:
2) Projekty cez IUVENTU a program Mládež v akcii.
3) Projekt „Počítačová gramotnosť pre všetkých žiakov stredných škôl“ Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR účinný od 06.10.2018.

Tešíme sa na ďalšie realizácie projektov na podporu vzdelávania, sociálnych a poradenských služieb.